Husorden for Solbjerg Senior II

Gældende fra 14. marts 2007

Forord.

I vor andelsboligforening er vi mere eller mindre afhængige af hinanden. Vi bliver fælles om mange ting, og det er derfor helt naturligt at opstille nogle regler for, at vi kan skabe et godt samvær, skabe ro og orden og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand.

Affald.

Affaldsskakten må kun bruges til almindeligt affald, og alt skal pakkes i lukkede affaldsposer. Da tømningen af renovation foregår ved mobilsug (en stor støvsuger), er det vigtigt, at dette overholdes. Glas, papir og pap lægges i de udenfor opstillede containere.

Telefon, antenne, internet.

Tilslutning hertil må kun foretages med de originale kabler og stik, og det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler. Det er forbudt at foretage indgreb i de fælles anlæg. Konstaterede fejl skal meddeles bestyrelsen, som kontakter håndværker for at udbedre fejlen.

Altaner, vinduer, træværk.

På altanerne må der ophænges altankasser på indersiden af glasværnet. Disse skal være fastgjort forsvarligt og være af materialet zink.

Opsætning af sejldug eller lignende afdækningsmateriale må ikke ophænges på glasværnet. Dog er det tilladt at opsætte afdækningsfilm ("sandblæst" film) på indersiden af glasværnet efter godkendelse af bestyrelsen. Det påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde filmen.

Udvendige facader, vinduer og døre må ikke males eller på anden måde ændres.

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse af dette medfører erstatningspligt.

Opgang, fællesrum og fællesarealer.

Det er ikke tilladt at opbevare eller efterlade genstande og affald i opgangen eller i fællesrum i kælderen. Cykler må kun anbringes i de indrettede stativer i kælderen og det udvendige parkeringsareal.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen give tilladelse til opbevaring af kørestole i kælderen. Såfremt der skal benyttes fællesstrøm til opladning, afholdes udgiften af ansøgeren.

Ophængning af kunst eller anden form for udsmykning kan efter godkendelse af bestyrelsen foretages på bagvæggen af elevatorskakten ud mod vinduerne. Ophængningen skal foretages således, at der efter nedtagningen ikke er synlige huller eller lignende, som kan skæmme væggens udseende. Der skal inden ophængningen aftales, hvornår udsmykningen nedtages.

Alle beboere har pligt til at sørge for at rydde op efter sig, således også efter ophold på græsarealerne.

Værksted.

I affaldsrummet indrettes et lille værksted til brug for beboerene, hvor der kan udføres småreparationer og lånes værktøj til brug i lejlighederne. Udlån af værktøj skal påføres lånelisten med angivelse af bolignr., låne- og afleveringsdato. Under arbejdet i værkstedet er al brug af brandbare væsker forbudt. Værkstedet skal altid efter endt brug afleveres i rengjort stand. Nøglen til hoveddøren passer til værkstedet. Ansvar for værkstedet har foreningens byggeansvarlig.

Dyr.

Det er tilladt at have almindelige kæledyr i lejlighederne, såfremt disse ikke generer de øvrige beboere med støj, lugt eller på anden måde. Husdyr må ikke færdes på friarealerne, medmindre ejeren sikrer sig, at de ikke generer andre beboere, at alle efterladenskaber fjernes, og at de holdes i snor.

Støj.

Musik og støjende adfærd skal holdes på et plan, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 19.00 og kl. 07.00 på hverdage og mellem kl. 19.00 og kl. 10.00 i weekender og på helligdage.

Der må ikke affyres fyrværkeri fra altaner.

Brug af grill.

Det er ikke tilladt at benytte grill på altanerne.

Det er tilladt at benytte grill på friarealerne. Man skal dog hele tiden være til stede under brugen af grillen, og der skal straks ryddes op efter brug.

Vandhaner og cisterner.

Utætte vandhaner og cisterner er omfattet af beboerens vedligeholdelsespligt. Beboeren skal straks efter, at defekten er konstateret, sørge for at få udbedret fejlen.

Skiltning og opslag.

Skilte må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Opslag til fælles orientering må kun anbringes på ejendommens opslagstavle i højst 14 dage og skal være forsynet med dato for opsætningen. Dog kan bestyrelsen opsætte generelle informationer uden tidsbegrænsning.

Dørtelefon.

Dørtelefonen skal benyttes korrekt – beboerne må ikke lukke nogen ind i ejendommen, før man har sikret sig, at den besøgende har ærinde hos beboerne selv. Alle andre skal afvises.

Nøgler.

Der er til hver lejlighed udleveret tre nøgler. Eventuelle ekstra nøgler kan kun rekvireres via rekvisition hos bestyrelsen. Hvis en nøgle bortkommer, skal bestyrelsen have besked, idet nøglerne også giver adgang til hoved- og kælderdør.

Liberalt erhverv .

Det er tilladt at drive erhverv fra sin lejlighed, forudsat at dette arbejde har præg af almindeligt kontorarbejde og ikke medfører nogen form for aktiviteter, som støjer eller øger trafikken væsentligt til og fra lejligheden. Lejligheden må kun benyttes som arbejdsplads for beboeren og dennes familie.

Generelt.

Andelshaveren er til enhver tid ansvarlig for skader, forvoldt af dennes gæster.

Overtrædelse.

Overtræder en beboer husorden, bør den, der konstaterer overtrædelsen omgående påtale dette overfor overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen tager herefter stilling til, hvorvidt klagen er berettiget og påtaler i givet fald dette overfor overtræderen.