Vedtægter

Oversigt (link til disse):

1. Navn, hjemsted
2. Foreningens formål
3. Medlemmer
4. Indskud
5. Hæftelse
6. Andel
7. Pantsætning
8. Boligaftale
9. Boligafgift
10. Vedligeholdelse
11. Forandringer
12. Fremleje
13. Husorden
14. Overdragelse
15. Pris
16. Fremgangsmåde
17. Ubenyttede boliger
18. Dødsfald
19. Samlivsophævelse
20. Opsigelse
21. Eksklusion
22. Ledige boliger
23. Generalforsamling
24. Indkaldelse m.v.
25. Flertal
26. Dirigent m.v.
27. Bestyrelse
28. Bestyrelsesmedlemmer
29. Møder
30. Tegningsret
31. Administration
32. Årsregnskab
33. Revision
34. Årsrapport
35. Opløsning

1.  Navn, hjemsted:

1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg Senior I.

1.1.1 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Tilbage til oversigt

2. Foreningens formål:

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen, del af matr. nr. 28 en Frederiksberg, beliggende Roskildevej 58A, 2000 Frederiksberg.

Tilbage til oversigt

3. Medlemmer:

3.1. Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver 50 årig, der efter at have erlagt det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg beboer eller samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til og flytter ind i en bolig i foreningens ejendom. Har husstanden flere medlemmer, skal mindst ét medlem af husstanden ved indflytning være fyldt 50 år.

3.2. Ved 'beboelse' forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbe­boelse for sig og sin husstand.

3.3. Ved 'flytte ind i' forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

3.4.  Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

3.5 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 9 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 9 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 16.

Tilbage til oversigt

4. Indskud:

4.1. Indskud udgør et beløb stort kr. 11.420.000,00 (det samlede indskudsbeløb for alle andelsboliger).

4.2. Indskuddet skal indbetales kontant.

Tilbage til oversigt

5. Hæftelse:

5.1. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jf. dog 5.2.

5.2. For de lån i kreditforeninger, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset 5.1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

5.3. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter 5.1 og 5.2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Tilbage til oversigt

6. Andel:

6.1. Andelshaveren har andel i foreningens formue i forhold til sit indskud.

6.2. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Tilbage til oversigt

7. Pantsætning:

7.1. Andelshaveren kan pantsætte sin andel i andelsboligforeningen, dog således at andelshaveren ikke mod sikkerhed i andelen må optage lån, som overstiger 80 % af pantets værdi på lånetidspunktet.

7.2. Pantets værdi omfatter andelshaverens andel i andelsboligforeningens formue, forbedringer i lejligheden samt inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden. Værdiansættelsen foretages af bestyrelsen efter besigtigelse af andelen og efter de retningslinier, som er angivet i 15.1 og 15.2.

7.3. På begæring af andelshaver eller panthaver skal bestyrelsen til brug for tinglysning af et pantebrev afgive erklæring om, hvorvidt den person, som tinglysningsdokumentet vedrører, er den samme, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den pågældende lejlighed. Erklæring skal dog ikke afgives, såfremt pantsætning sker i strid med den i 7.1 angivne lånegrænse.

7.4. Anmodes der om en erklæring, som nævnt i 7.3 i forbindelse med erhvervelse af en andel, er bestyrelsen ikke forpligtet til at afgive erklæringen, før købesummen indbetales til foreningen, uden at andre betingelser stilles end, at erklæring afgives og at afregning af købesummen foretages i overensstemmelse med punkt 16.

Tilbage til oversigt

8. Boligaftale:

8.1. Foreningen skal efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

8.2. En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv. Andelshaveren må dog gerne i forbindelse med beboelsen have kontorfaciliteter, hvis han/hun er selvstændig erhvervsdrivende.

Tilbage til oversigt

9. Boligafgift:

9.1. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

9.2. Ved for sen betaling af boligafgift kan der fremsendes påkrav, samt opkræves gebyr i henhold til Lejelovens regler om påkrav ved for sen betaling af leje.

9.3. Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter følgende principper:

9.3.1. Den del af boligafgiften, der modsvarer udgifter til renter og afdrag på lån, til ejendomsskatter og afgifter i forbindelse hermed, til forsikringer og til vedligeholdelse, fornyelse og renovation m.v., fordeles i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jf. punkt 6. Dog afregnes vand, vandafledningsafgift, el og varme af den enkelte andelshaver efter forbrug i henhold til individuelle målere.

Tilbage til oversigt

10. Vedligeholdelse:

10.1. En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

10.2. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

10.3. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.

10.4. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. punkt 21. Andelshaveren hæfter for omkostninger hertil, og beløb kan fradrages i overskydende beløb fra andelsboligen.

Tilbage til oversigt

11. Forandringer:

11.1. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, medmindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 3 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter 11.3, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelsen af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

11.2. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller vil stride mod andre andelshaveres interesser.

11.3. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

11.4. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Tilbage til oversigt

12. Fremleje:

12.1. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter 12.2 og 12.3.

12.2. En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan tillige ske i maximalt 2 år, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at sælge andelen. Ved svigtende salg, skal andelshaveren på opfordring overfor bestyrelsen/administrator dokumentere, at der er foretaget reelle salgsbestræbelser, i modsat fald kan bestyrelsen nægte tilladelse til fremleje. Bestyrelsen skal ved enhver fremleje godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, dog således at mindst én person af lejers husstand er fyldt 50 år ved indflytning.

12.3. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

Tilbage til oversigt

1

3. Husorden:

13.1. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v.

13.2. Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

Tilbage til oversigt

14. Overdragelse:

14.1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i punkt 14.2 til en anden, der beboer eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

14.2. Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

14.2.1. Personer, som har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før overdragelsen.

14.2.2. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig eller til familie, dog såfremt betingelserne i punkt 3.1 er opfyldte.

14.2.3. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Det bemærkes, at der ved optagelse på venteliste til andelsboligforeningen alene kan optages personer, der på optagelsestidspunktet er fyldt 48 år eller husstande, hvor mindst een person i husstanden er fyldt 48 år. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Betingelserne i punkt 3.1 skal være opfyldte, dog således at personer, der på indflytningsdatoen er mindst 60 år, eller husstande, hvor mindst én person i husstanden er mindst 60 år ved indflytningsdatoen, har fortrinsret frem for personer i aldersklassen 50-59 år.

14.2.4. Andre, der godkendes af bestyrelsen, og som opfylder betingelserne i punkt 3.1.

Tilbage til oversigt

15. Pris:

15.1. Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter 15.3. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

15.1.1. Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelens pris og eventuel prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningens love og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han/hun selv lovligt har betalt, jfr. andelsboligforeningslovens regler herom.

15.1.2. Værdien af forbedringer, jf. punkt 11, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

15.1.3. Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

15.1.4. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

15.2. Værdiansættelse og fradrag efter 15.1 - 15.1.4 fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til en svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg respektive nedslag efter 15.1.4 under hensyntagen til det omhandledes alder og forventede normale levetid.

15.3. Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

15.4. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

15.5  Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuel pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges en part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

Tilbage til oversigt

16. Fremgangsmåde:

16.1. Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand. Såfremt der aftales et nedslag i den pris, der kunne godkendes efter punkt 15, skal det af specifikationen fremgå, på hvilke poster nedslaget er givet. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligfore­ningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og straf.

16.2. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr.

16.3. Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver eller andre rettighedshavere.

16.4. Forinden afregning af nogen del af overdragelsessummen til den fraflyttende andelshaver skal bestyrelsen, såfremt der er afgivet erklæring efter punkt 7.4, undersøge, om der er tinglyst rettigheder over andelen. Er der tinglyst rettigheder, kan ingen del af overdragelsessummen udbetales til den fraflyttende andelshaver, forinden øvrige rettighedshaveres tilgodehavende er indfriet.

16.5. Bestyrelsen er ved afregning over for en panthaver berettiget til at fradrage tilgodehavender hos den fraflyttende andelshaver, som udspringer af dennes medlemskab af foreningen så som boligafgift, varmebidrag o. lign., dog kun i indtil 1 år efter den enkelte betalings forfaldstid, medmindre der inden for fristen er indledt retsforfølgning eller lign.

16.6. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

16.7. Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

16.8. Uanset om det i henhold til et pantebrev er aftalt, at gælden ikke kan forlanges betalt ved ejerskifte, kan bestyrelsen kræve overdragelsessummen indbetalt helt eller delvist til foreningen, i det omfang det er nødvendigt, for at foreningen får dækket krav, som anført i stk. 5 – 7.

16.9. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i 16.3-16.7, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

Tilbage til oversigt

17. Ubenyttede boliger:

17.1. Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i punkt 16.

Tilbage til oversigt

18. Dødsfald:

18.1. I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

18.2. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge:

18.2.1. Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.

18.2.2. Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 2 år.

18.2.3. Afdødes børn, børnebørn, oldebørn, forældre eller bedsteforældre. Betingelserne i punkt 3.1 skal dog være opfyldte.

18.2.4. Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans/hendes død. Betingelserne i punkt 3.1 skal dog være opfyldte.

18.2.5. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at påse, at reglen i punkt 3.1 overholdes.

18.2.6. Til de i 18.2.1 og 18.2.2 nævnte 3 måneder henholdsvis 2 år medregnes den tid afdøde forinden dødsfaldet måtte have opholdt sig på sygehus, plejehjem og lign.

18.3. Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder punkt 15 - 16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder punkt 15 og 16 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra punkt 16.3 - 16.9 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

18.4. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i punkt 16.

Tilbage til oversigt

19. Samlivsophævelse:

19.1. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

19.2. Reglen i 19.1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen.

19.3. Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til punkt 19.2 finder punkt 15 - 16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder punkt 15 og 16 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra punkt 16.3 - 16.9 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

Tilbage til oversigt

20. Opsigelse:

20.1. En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i punkt 14 - 19 om overførsel af andele.

Tilbage til oversigt

21. Eksklusion:

21.1. I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:

21.1.1. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.

21.1.2. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. punkt 10.

21.1.3. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

21.1.4. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.

21.1.5. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

21.1.6. Når en panthaver der har overtaget brugsretten af en andel efter tvangsauktion, ikke har solgt andelen senest 9 måneder efter auktionsdagen.

21.2. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i punkt 17.

Tilbage til oversigt

22. Ledige boliger:

22.1. I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter punkt 17, 18 eller 21 eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i punkt 14.2.1 - 14.2.4. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

Tilbage til oversigt

23. Generalforsamling:

23.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

23.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5. Forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.

23.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

Tilbage til oversigt

24. Indkaldelse m.v.:

24.1. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt (herunder elektronisk, eksempelvis ved mail, foreningens hjemmeside eller lignende) med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

24.2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

24.3. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

24.4. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

24.5. Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til en fuldmagt.

Tilbage til oversigt

25. Flertal:

25.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i 25.2 - 25.4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

25.2. Forslag om vedtægtsændringer , nyt indskud , regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsen­teret.

25.3. Ændring af vedtægternes punkt 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, over for hvem andelshaverne hæfter personligt.

25.4. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

Tilbage til oversigt

26. Dirigent m.v.:

26.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

26.2. Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal bringes til andelshavernes kendskab senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse (eventuelt via foreningens hjemmeside).

Tilbage til oversigt

27. Bestyrelse:

27.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

27.2. Bestyrelsen kan foretage konvertering af andelsboligforeningens realkreditlån. Bestyrelsens mandat omfatter også omlægning af kassekredit i bank til realkreditbelåning og hel eller delvis indfrielse af realkreditlån ved træk på kassekredit, omlægning af lån med afdrag til afdragsfri belåning, ændring af løbetid samt endvidere omlægning af fastforrentede lån til lån med variabel rente. En beslutning om omlægning skal tiltrædes af enten foreningens revisor eller administrator.

Tilbage til oversigt

28. Bestyrelsesmedlemmer:

28.1. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-4 øvrige bestyrelsesmed­lemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

28.2. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Formanden vælges i lige år.

28.3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær ge­neralforsamling.

28.4. Ved stiftende generalforsamling vælges halvdelen af bestyrelsen, dog kun for eet år. Hvilken del af bestyrelsen dette vedrører, træffer bestyrelsen selv afgørelse om på førstkommende bestyrelsesmøde.

28.5. Det skal tilstræbes, at kassereren vælges i ulige år, således at formanden og kassereren ikke fratræder samme år.

28.6. Generalforsamlingen vælger desuden for eet år ad gangen een eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

28.7. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

28.8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.

28.9. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Tilbage til oversigt

29. Møder:

29.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

39.2. Sekretæren skriver referat for bestyrelsesmøder.

29.3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Tilbage til oversigt

30. Tegningsret:

30.1. Foreningen tegnes af formanden og eet andet bestyrelsesmedlem i forening.

Tilbage til oversigt

31. Administration:

31.1. Generalforsamlingen kan vælge en advokat til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans/hendes opgaver og beføjelser.

31.2. Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende punkt, stk. 3 og 4, finder da anvendelse.

31.3. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen, det være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

31.4. Bestyrelsen kan helt eller delvist overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang, en sådan overladelse ikke sker, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger.

31.5. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

Tilbage til oversigt

32. Regnskab:

32.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabs­året er kalenderåret.

32.2. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuel prisudvikling af andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. punkt 15. Forslaget anføres som note til årsrapporten.

32.3. I resultatopgørelsen kan der foretages henlæggelser som særskilte konti. Kontiene kan efter generalforsamlingens bestemmelse bl.a. anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer, fornyelser, reserver til låneomlægning, konsolidering m.m. Beløbenes størrelser fastsættes af generalforsamlingen. De på kontiene henlagte beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

Tilbage til oversigt

33. Revision:

33.1. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.

Tilbage til oversigt

34. Årsrapport:

34.1. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget bringes til andelshavernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling (eventuelt via foreningens hjemmeside).

Tilbage til oversigt

35. Opløsning:

35.1. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

35.2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.